Thứ sáu, 01/12/2023 - 23:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Cát Sơn

Thời khóa biểu năm học 2017-2018

TRƯỜNG T.H CÁT SƠN              MẪU 1: Dùng cho trường dạy 2b/ ngày
THỜI KHÓA BIỂU - NĂM HỌC 2017 - 2018 (Thực hiện từ ngày 15 / 01 / 2018)
Lớp1A11A21A31A41A52A12A22A32A42A53A13A23A33A44A14A24A35A15A25A3
TGPhượngVânMyLợiThanhTámHạnhHàngKiềuThanhThànhNgânHuyền.NgaLinhTuấnTiếnDungThànhHoách
T2SCC CC CCCC CC CCCCCC  CCÔ TV(Ánh)CCCCCC 
HV (TĐ) HV (TĐ) HV (TĐ)   TA (Diêm)Ôn T(Ánh) 
HV (TĐ) HV (TĐ) HV (TĐ)  TĐ-KCTĐ-KCÔ TV (Ánh)TA(Diêm)T TLS (Danh)TÔn T (Hoách)
T T TNXHT T TTTÔ TV (Ánh) LS Đ Đ (Lực)TLSÔn T (Hoách)
Đ Đ Đ Đ Đ ĐĐ Đ   Đ Đ    Đ Đ LS (Danh)Đ Đ (Lực)Đ Đ 
C HV(TĐ) HV (TĐ)          
 HV(TĐ) HV (TĐ)    TA(Diêm)TA (Thủy)TĐ-KCTĐ-KC TÔ TV (Ánh)  T
 T TC (Diễm)  T T TA(Diêm)TA (Thủy)TTD (Ánh) LSÔn T(Ánh)  LS
 Đ Đ T  Đ Đ Đ Đ TD (Ánh)ÂN (Diễm)Đ Đ (Sô)TÔ TV(Ánh)Đ Đ TA(Diễm)Ô TV(Hàng)Đ Đ
 CC CC  CC CC   CCCCÔn T(Ánh)CC TA(Diễm)Ô TV(Hàng)CC
T3SHV (TV) HV (TV) TDCT KC TDCTTD ( Ánh)  CTTD (Hà)CTCTCTT.A (Diễm)
HV (CT) HV (CT) HV (TV)T T KCTTC (Diễm)Tin (Vui)Ô TV (Ánh)MT(Thư)TD (Hà)TTTD (Ánh)T.A (Diễm)
ÂN (Diễm) TNXH HV (CT)KC CT CTTNXHCTTin (Vui)Ô TV (Ánh)TA(Thủy) LTVCMT(Thư)TTD (Ánh)
T TC TÂN (Diễm) TNXH TĐ Đ (Sô)T  T TA (Thủy)LTVCLTVC 
       TC TNXHTCĐ Đ (Lực)  LTVC MT(Thư)ÂN (Diễm)  
                    
C HV (TV) TNXH  CT CT   CTÂN (Diễm) CT   MT(Thư)
 HV (CT) ÂN (Diễm)  MT(Thư) T Ô T(Thành) TCTTA (Thủy)TTin (Vui)Ôn T (Linh)TA(Diễm)CT
 ÂN (Diễm) HV (TV)  T MT(Thư) Ô T(Thành) TD (Ánh)TTA (Thủy)LTVCTin (Vui)Ôn T (Linh)TA(Diễm)T
 TC HV (CT)  TD(Hà) KC   TA(Thủy)TNXH MT (Thư)  TD(Ánh)LTVC
      TC TD (Hà)   TA (Thủy)TD(Ánh) KH    
                    
T4SHV (TĐ) HV (TĐ) T TD(Hà)   KC KCTD (Ánh)
HV (TĐ) HV (TĐ) HV (TĐ)TD (Hà) MT(Thư) TVTT  TLVTin (Vui)TLVTTLVKT (Ánh)
TD (Hà) MT(Thư) HV (TĐ)T  TTVTV  TTin (Vui)TTLVT 
TC T MTTV T ÂN (Thức)Tin (Vui )MT(Thư)  KH KHĐLKH 
TNXH    TC (Thư) TV  Tin (Vui)TNXH  ĐL   KT(Ánh) 
                    
C HV (TĐ) HV (TĐ)      MT(Thư) KC   
 HV (TĐ) HV (TĐ)  T T Ô TV(Ánh)TA (Thủy)MT(Thư) TLVTD (Hà)Tin (Vui)TA(Diễm)TLV
 TD (Ánh) T  TV TV Ô TV(Ánh)TA (Thủy)TT TTD (Hà)Tin (Vui)TA(Diễm)T
 T Đ Đ (Lực)  KC TC   TVTVTin (Vui)ĐLKT (Hà)TD (Ánh) TA(Diễm)
            TD (Ánh)TNXHTin (Vui)KT (Hà)   TA(Diễm)
T5SHV (CT) HV (CT) HV (CT)LTVC LTVC TDTD (Ánh)LTVC  Ô TV(Ánh)LTVCKCTin (Vui)
HV (KC) HV (KC) HV (KC)T ÂN (Diễm) LTVCMT(Thư)TÔ.T (Huyền)Ôn T(Nga)TÔn T(Ánh)TTLTVCTin (Vui)
T ÂN (Diễm) TMT(Thư) T TTTin (Vui )Ô.T (Huyền)Ôn T(Nga)TA(Thủy) LTVCTD (Ánh)T 
MT(Thư) T TCTNXH Đ Đ TCLTVCTin (Vui )  LTVC TA (Thủy)KT(Ánh)ÂN (Diễm) 
          TNXH      KHMT(Thư) 
C HV (CT) MT (Thư)  LTVC ÂN(Diễm)   LTVCLTVC    KC
 HV (KC) HV (CT)  ÂN(Diễm) LTVC TA(Diêm)Ô TV(Ánh)TNXHTKT (Hà)TTA (Thủy)ÔTV (Phượng)Tin (Vui)T
 MT (Thư) HV (KC)  T T TA (Diêm)Ô TV(Ánh)TTCTD (Hà)LTVCTA (Thủy)ÔTV (Phượng)Tin (Vui)ÂN(Diễm)
 T T  TNXH TNXH  TD (Ánh)TC (Thư)TA(Diêm)TD (Hà)TA (Thủy)ÂN (Diễm)  LTVC
 TNXH TD (Ánh)    TD (Hà)   ÂN (Diễm)TA(Diêm) TA (Thủy)   KH
                    
T6SHV (TĐ) HV (TĐ) TTD (Hà) TLV CTTLVTLV  ÂN (Diễm)TA (Thủy)TLVTLVTLVÔ TV (Vân)
HV (TĐ) HV (TĐ) HV (TĐ)TLV TD (Hà) TLVÂN(Diễm)CT Tin (Vui)TLVTA (Thủy)KHTKHÔ TV (Vân)
T TD (Hà) HV (TĐ)CT T TTTTA (Thủy)Tin (Vui)TÂN (Diễm)TKHT 
HĐTT T ÂN (Thức)T CT MTCTTNXHTA(Thủy) KH ĐLKCĐL 
  HĐTT HĐTTHĐTT HĐTT HĐTTHĐTTHĐTT  HĐTT HĐTTHĐTTHĐTT 
C HV (TĐ) HV (TĐ)  TLV TLV   TLVTLV TLV   TLV
 HV (TĐ) HV (TĐ)  CT CT  ÔnT(Ngân)TTÔ TV(Ánh)KH TA(Diễm)ÔnT(Thành) KH
 T T  T T  ÔnT(Ngân)CTCTÔn T(Ánh)T TA(Diễm)ÔnT(Thành) T
 HĐTT HĐTT  TD(Hà) HĐTT   TNXHĐ Đ HĐTTÔ TV (Ánh)  ĐL
      HĐTT     HĐTTHĐTT  Ôn T(Ánh)  HĐTT
                      
                      
  Ghi chú: Các lớp 1A1; 2A1; 3A1; 4A1; 5A1: Điểm trường Hội Sơn            
  Các lớp: 1A2; 1A3; 2A2; 2A3; 3A2; 3A3; 4A2; 4A3; 5A2; 5A3 : Điểm trường Thạch Bàn Tây        
  Các lớp: 1A4; 2A4; 3A4: Điểm trường Sơn Quy             
   Lớp ghép : 1A5+2A5 : Điểm trường Sơn Lãnh         
             
                 KT. HIỆU TRƯỞNG 
                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Lượt xem: 102
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 5
Tháng 12 : 3
Năm 2023 : 125