PHÒNG GD&ĐT PHÙ CÁT             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH CÁT SƠN                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN 3 TRƯỜNG TH CÁT SƠN

NĂM HỌC : 2017-2018

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ CM

GVCN

Chức danh

Tổ CM

01

Nguyễn Tấn Thành

1961

CĐSP

3A1

 

02

Lê Thị Kim Ngân

1972

ĐHSP

3A2

Tổ trưởng

03

Phan Thị Thanh Huyền

1979

ĐHSP

3A3

 

04

Nguyễn Thị Nga

1974

ĐHSP

3A4

 

05

Võ Duy Ánh

1988

ĐHTD

TD

 

06

Văn Minh Thư

1986

ĐHMT

MT

 

07

Nguyễn T Thanh Nghiệm

1991

CĐKT

TV

 

 

                                                        Cát Sơn, ngày 26 tháng 8 năm 2017

                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG