PHÒNG GD&ĐT PHÙ CÁT             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH CÁT SƠN                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

DANH SÁCH TỔ VĂN PHÒNG TRƯỜNG TH CÁT SƠN

NĂM HỌC : 2017-2018

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ CM

Công

Việc

Chức danh

Tổ CM

01

Nguyễn Đức Vinh

1969

TCKT

Kế toán

Tổ trưởng

02

Bạch Thị Kim Phương

1988

TCKT

Văn thư

 

03

Nguyễn Thị Trọng

1990

CĐĐD

Y tế

 

 

                                                        Cát Sơn, ngày 26 tháng 8 năm 2017

                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG