PHÒNG GD&ĐT PHÙ CÁT             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH CÁT SƠN                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN 5 TRƯỜNG TH CÁT SƠN

NĂM HỌC : 2016-2017

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ CM

GVCN

Chức danh

Tổ CM

01

Mai Thị Hiền Dung

1979

ĐHSP

4A1

Tổ trưởng

02

Đỗ Tấn Thành

1977

ĐHSP

4A2

 

03

Hồ Trọng Hoách

1961

CĐSP

4A3

 

04

Võ Gia Ngọc Diễm

1987

ĐHÂN

Nhạc

 

05

Nguyễn Thị Kim Vui

1985

ĐHCNTT

Tin học

 

06

Nguyễn Hữu Danh

1962

CĐSP

CTPC

 

 

                                                        Cát Sơn, ngày 26 tháng 8 năm 2017

                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG