PHÒNG GD&ĐT PHÙ CÁT             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH CÁT SƠN                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN 2 TRƯỜNG TH CÁT SƠN

NĂM HỌC : 2017-2018

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ CM

GVCN

Chức danh

Tổ CM

01

Trần Thị Tám

1971

ĐHSP

2A1

Tổ trưởng

02

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

1973

ĐHSP

2A2

 

03

Nguyễn Thị Hàng

1980

ĐHSP

2A3

 

04

Nguyễn Thị Thúy Kiều

1966

ĐHSP

2A4

 

05

Nguyễn Thanh Hà

1982

ĐHTD

TD

 

06

Nguyễn Thị Hiền

1991

TCKT

TB

 

 

                                                        Cát Sơn, ngày 26 tháng 8 năm 2017

                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG