DANH SÁCH WEBSITE CÁC TRƯỜNG PGD PHÙ CÁT
STTCơ sở giáo dụcĐơn vị quản lýDomainUser TK quản trịMật khẩu
1Trường TH Cát Hảipgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcathaibinhdinh-thcathai@edu.viettel.vn123456a@
2Trường TH Cát Thànhpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcatthanhbinhdinh-thcatthanh@edu.viettel.vn123456a@
3Trường TH Số 1 Cát Khánhpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso1catkhanhbinhdinh-thso1catkhanh@edu.viettel.vn123456a@
4Trường TH Số 2 Cát Khánhpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso2catkhanhbinhdinh-thso2catkhanh@edu.viettel.vn123456a@
5Trường TH Số 1 Cát Minhpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso1catminhbinhdinh-thso1catminh@edu.viettel.vn123456a@
6Trường TH Số 2 Cát Minhpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso2catminhbinhdinh-thso2catminh@edu.viettel.vn123456a@
7Trường TH S3 Cát Minhpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-ths3catminhbinhdinh-ths3catminh@edu.viettel.vn123456a@
8Trường TH Số 1 Cát Tàipgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso1cattaibinhdinh-thso1cattai@edu.viettel.vn123456a@
9Trường TH Số 2 Cát Tàipgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso2cattaibinhdinh-thso2cattai@edu.viettel.vn123456a@
10Trường TH Số 1 Cát Hanhpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso1cathanhbinhdinh-thso1cathanh@edu.viettel.vn123456a@
11Trường TH Số 2 Cát Hanhpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso2cathanhbinhdinh-thso2cathanh@edu.viettel.vn123456a@
12Trường TH S3 Cát Hanhpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-ths3cathanhbinhdinh-ths3cathanh@edu.viettel.vn123456a@
13Trường TH Cát Hiệppgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcathiepbinhdinh-thcathiep@edu.viettel.vn123456a@
14Trường TH Cát Lâmpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcatlambinhdinh-thcatlam@edu.viettel.vn123456a@
15Trường TH Cát Sơnpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcatsonbinhdinh-thcatson@edu.viettel.vn123456a@
16Trường TH Số 1 Ngô Mâypgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso1ngomaybinhdinh-thso1ngomay@edu.viettel.vn123456a@
17Trường TH Số 2 Ngô Mâypgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso2ngomaybinhdinh-thso2ngomay@edu.viettel.vn123456a@
18Trường TH Số 1 Cát Trinhpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso1cattrinhbinhdinh-thso1cattrinh@edu.viettel.vn123456a@
19Trường TH Số 2 Cát Trinhpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso2cattrinhbinhdinh-thso2cattrinh@edu.viettel.vn123456a@
20Trường TH Số 1 Cát Tânpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso1cattanbinhdinh-thso1cattan@edu.viettel.vn123456a@
21Trường TH Số 2 Cát Tânpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso2cattanbinhdinh-thso2cattan@edu.viettel.vn123456a@
22Trường TH Số 1 Cát Tườngpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso1cattuongbinhdinh-thso1cattuong@edu.viettel.vn123456a@
23Trường TH Số 2 Cát Tườngpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso2cattuongbinhdinh-thso2cattuong@edu.viettel.vn123456a@
24Trường TH S3 Cát Tườngpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-ths3cattuongbinhdinh-ths3cattuong@edu.viettel.vn123456a@
25Trường TH Số 1 Cát Nhơnpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso1catnhonbinhdinh-thso1catnhon@edu.viettel.vn123456a@
26Trường TH Số 2 Cát Nhơnpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso2catnhonbinhdinh-thso2catnhon@edu.viettel.vn123456a@
27Trường TH Cát Hưngpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcathungbinhdinh-thcathung@edu.viettel.vn123456a@
28Trường TH Số 1 Cát Thắngpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso1catthangbinhdinh-thso1catthang@edu.viettel.vn123456a@
29Trường TH Số 2 Cát Thắngpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso2catthangbinhdinh-thso2catthang@edu.viettel.vn123456a@
30Trường TH Cát Chánhpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcatchanhbinhdinh-thcatchanh@edu.viettel.vn123456a@
31Trường TH Cát Tiếnpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcattienbinhdinh-thcattien@edu.viettel.vn123456a@
32Trường THCS Cát Hảipgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcscathaibinhdinh-thcscathai@edu.viettel.vn123456a@
33Trường THCS Cát Thànhpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcscatthanhbinhdinh-thcscatthanh@edu.viettel.vn123456a@
34Trường THCS Cát Khánhpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcscatkhanhbinhdinh-thcscatkhanh@edu.viettel.vn123456a@
35Trường THCS Cát Minhpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcscatminhbinhdinh-thcscatminh@edu.viettel.vn123456a@
36Trường THCS Cát Tàipgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcscattaibinhdinh-thcscattai@edu.viettel.vn123456a@
37Trường THCS Cát Hanhpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcscathanhbinhdinh-thcscathanh@edu.viettel.vn123456a@
38Trường THCS Cát Hiệppgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcscathiepbinhdinh-thcscathiep@edu.viettel.vn123456a@
39Trường THCS Cát Lâmpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcscatlambinhdinh-thcscatlam@edu.viettel.vn123456a@
40Trường THCS Cát Sơnpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcscatsonbinhdinh-thcscatson@edu.viettel.vn123456a@
41Trường THCS Ngô Mâypgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcsngomaybinhdinh-thcsngomay@edu.viettel.vn123456a@
42Trường THCS Cát Trinhpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcscattrinhbinhdinh-thcscattrinh@edu.viettel.vn123456a@
43Trường THCS Cát Tânpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcscattanbinhdinh-thcscattan@edu.viettel.vn123456a@
44Trường THCS Cát Tườngpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcscattuongbinhdinh-thcscattuong@edu.viettel.vn123456a@
45Trường THCS Cát Nhơnpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcscatnhonbinhdinh-thcscatnhon@edu.viettel.vn123456a@
46Trường THCS Cát Hưngpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcscathungbinhdinh-thcscathung@edu.viettel.vn123456a@
47Trường THCS Cát Thắngpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcscatthangbinhdinh-thcscatthang@edu.viettel.vn123456a@
48Trường THCS Cát Chánhpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcscatchanhbinhdinh-thcscatchanh@edu.viettel.vn123456a@
49Trường THCS Cát Tiếnpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcscattienbinhdinh-thcscattien@edu.viettel.vn123456a@
50Trường Mẫu Giáo Cát Hảipgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mgcathaibinhdinh-mgcathai@edu.viettel.vn123456a@
51Trường Mẫu Giáo Cát Thànhpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mgcatthanhbinhdinh-mgcatthanh@edu.viettel.vn123456a@
52Trường Mẫu Giáo Cát Khánhpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mgcatkhanhbinhdinh-mgcatkhanh@edu.viettel.vn123456a@
53Trường Mẫu Giáo Cát Minhpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mgcatminhbinhdinh-mgcatminh@edu.viettel.vn123456a@
54Trường Mẫu Giáo Cát Tàipgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mgcattaibinhdinh-mgcattai@edu.viettel.vn123456a@
55Trường Mẫu Giáo Cát Hanhpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mgcathanhbinhdinh-mgcathanh@edu.viettel.vn123456a@
56Trường Mẫu Giáo Cát Hiệppgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mgcathiepbinhdinh-mgcathiep@edu.viettel.vn123456a@
57Trường Mẫu Giáo Cát Lâmpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mgcatlambinhdinh-mgcatlam@edu.viettel.vn123456a@
58Trường Mẫu Giáo Cát Sơnpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mgcatsonbinhdinh-mgcatson@edu.viettel.vn123456a@
59Trường Mẫu Giáo Ngô Mâypgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mgngomaybinhdinh-mgngomay@edu.viettel.vn123456a@
60Trường Mẫu Giáo Cát Trinhpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mgcattrinhbinhdinh-mgcattrinh@edu.viettel.vn123456a@
61Trường Mẫu Giáo Cát Tânpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mgcattanbinhdinh-mgcattan@edu.viettel.vn123456a@
62Trường Mẫu Giáo Cát Tườngpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mgcattuongbinhdinh-mgcattuong@edu.viettel.vn123456a@
63Trường Mẫu Giáo Cát Nhơnpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mgcatnhonbinhdinh-mgcatnhon@edu.viettel.vn123456a@
64Trường Mẫu Giáo Cát Hưngpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mgcathungbinhdinh-mgcathung@edu.viettel.vn123456a@
65Trường Mẫu Giáo Cát Thắngpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mgcatthangbinhdinh-mgcatthang@edu.viettel.vn123456a@
66Trường Mẫu Giáo Cát Chánhpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mgcatchanhbinhdinh-mgcatchanh@edu.viettel.vn123456a@
67Trường Mẫu Giáo Cát Tiếnpgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mgcattienbinhdinh-mgcattien@edu.viettel.vn123456a@
68Trường Mầm Non 19/5pgdphucathttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mn195binhdinh-mn195@edu.viettel.vn123456a@