Địa chỉ: Bình Định

Trường MG Cát Nhơn tổ chức Ngày hội đến trường của bé cho lớp MG bán trú tại điểm chính Đại Ân