Địa chỉ: Bình Định

Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng năm học 2020-2021