Địa chỉ: Bình Định
 • TRƯƠNG THỊ KIM QUY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HIỆU TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   0382246603
  • Email:
   anhquy7580@gmail.com
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn