Địa chỉ: Bình Định
 26/03/18  Hoạt động & Sự kiện  655
bài truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền
Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoaị, các  môn học thể chất ngoài trời nhằm  tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, khám phá và học hỏi một cách có hiệu quả nhất