Địa chỉ: Bình Định
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu Giáo Cát Hải

Bình Định
binhdinh-mgcathai@edu.viettel.vn