Lượt xem: 42

Kế hoạch số 85-KH/HU ngày 24/10/2014


Thông tin tài liệu

Kế hoạch số 85-KH/HU ngày 24/10/2014

Giới thiệu:

Kế hoạch số 85-KH/HU ngày 24/10/2014, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tê thị trường định hướng xã hội chủ nghia.