THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2019-2020

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ  Công văn số 789/ HD-SGDĐT ngày 22/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ  Công văn số 841/SGDĐT-KHTC ngày 13/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thu, quản lý và sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập năm học: 2019-2020;

Căn cứ  Thông báo số 779/TB-PGD&ĐT ngày 20/9/2019 về việc Thông báo kết quả thẩm định các khoản thu năm học 2019 - 2020;

Tiểu học Tiến Thắng thông báo công khai các khoản thu năm học  2019 - 2020, cụ thể:

Tài liệu đính kèm: Tải về

TT

Tên khoản thu

Mức thu (đồng)

Tháng, năm, buổi

Ghi chú

1

2

3

4

5

I

Các khoản theo quy định

 

 

 

1

Học phí

0

Tháng

 

2

Bảo hiểm y tế:

- Đối với học sinh lớp 1

- Đối với học sinh lớp 2,3,4,5

 

46.935

563.220

 

Tháng

Năm

 

Thu theo tháng

Thu theo năm (tháng 12)

3

Xe đạp (khu La Thành)

9.000

Tháng

Thu theo tháng

II

Các khoản thu thoả thuận

 

 

 

1

Tiền nước uống

3.000

Tháng

Thu theo tháng

2

Vệ sinh

5.000đ

Tháng

Thu theo tháng

3

Tài liệu học tập:

   

3.1

Sổ liên lạc giấy

7.000đ

Năm

Thu theo năm (thu vào tháng 10)

3.2

Học bạ lớp 1

12.000

Năm

Thu theo năm (thu vào tháng 10)

3.3

Tài liệu học tập

Thu theo giá bìa

 

Đảm bảo hoạt động của chuyên môn

4

Hoạt động trải nghiệm

50.000đ

Năm

Thu theo năm (thu vào tháng 11)

III

Các thu tự nguyện: không thu

 

 

 

     
Bài viết liên quan