Phong trào đọc truyện trường em

Năm học 2017-2018 với chủ đề: “Tăng cường kỷ cương, nền nếp trường lớp học; nâng cao đạo đức, lối sống của nhà giáo và học sinh sinh viên; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục”. một trong những nhiệm vụ trong tâm nhằmn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện hoc sinh đó là đổi mới công tác thư viện và xây dựng văn hóa đọc cho học sinh. 

Vì vậy ngay từ đầu năm học nhà trường đã quan tâm đầu tư CSVC, trang thiết bị, sách báo tài liệu tham khảo để xây dựng và sử dụng hiệu quả thư viện lớp học, thư viện trường học theo hướng “mở”; tổ chức các hoạt động giáo dục tại thư viện nhằm phát huy tốt công năng của thư viện và phát triển văn hóa đọc cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Sau đay là một số hình ảnh về hoạ độngđọc truyện của học sinh:

 

Bài viết liên quan