THÔNG BÁO PHÊ DUYỆT CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ  Thông báo số 744/TB-PGD&ĐT ngày 23/9/2019 về việc Thông báo kết quả thẩm định, phê duyệt các khoản thu dịch vụ phục vụ năm học 2020 - 2021.Trường TH Tiến Thắng công khai các khoản thu năm học  2020 - 2021, cụ thể:

Bài viết liên quan