Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Lan
Tổ Trưởng Tổ 2+3 Hoàng Thị Lan
Giới tính
Email hoanglanthtt@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách