Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thành
Tổ Trưởng Tổ 4+5 Nguyễn Thị Thành
Giới tính
Email songanhmethanh@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách