Thông tin chi tiết:
NGÔ VĂN DOANH
Họ và tên NGÔ VĂN DOANH
Ngày tháng năm sinh 20/01/1970
Giới tính Nam
Chức vụ Phó hiệu trưởng
Trình độ Đại học QLGD
Địa chỉ 20
Điện thoại 976121897
Email ngovandoanh@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách