Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Yến
Tổ trưởng Tổ Văn phòng Nguyễn Thị Yến
Giới tính Nữ
Email nguyenyenpx@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách