THỰC HIỆN CÔNG KHAI TRONG GIÁO DỤC

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGD ĐT ngày 28/12/2017 v/v Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân, Trường tiểu học Tiến Thắng công khai cụ thể như sau:

Bài viết liên quan