QUYẾT ĐỊNH VV THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 ( 2021-2022)

 

PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN SỎI

 
 
 

Số: 21 /QĐ-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Tân Sỏi, ngày 15  tháng 3  năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

năm học 2021 - 2022

 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN SỎI

 

 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang từ năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 256/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 12/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang về việc hướng dẫn các đơn vị chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn SGK lớp 1, đề xuất lựa chọn SGK lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 201/PGD&ĐT ngày 15/3/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Thế về việc hướng dẫn tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022;

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2021 - 2022 Trường Tiểu học Tân Sỏi  gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2021 - 2022 Trường Tiểu học Tân Sỏi có nhiệm vụ nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 cho năm học 2021 - 2022.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT Yên Thế;

 

- Như điều 3;

 

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

Lê Thu Hường

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2021 – 2022

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-TH ngày 15/3/2021 của Hiệu trưởng trường TH Tân Sỏi)

 

Số

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Lê Thu Hường

Hiệu trưởng

CTHĐ

 

2

Nguyễn Thị Minh Thảo

Phó Hiệu trưởng

Phó CTHĐ

 

3

Lăng Thị Viên

Nhân viên

Thư ký

 

4

Vũ Thanh Giang

Tổ trưởng Tổ 1

Thành viên

 

5

Phạm Thị Hương

Tổ phó Tổ 1

Thành viên

 

6

Nguyễn Thị Bích

Giáo viên   

Thành viên

 

7

Phan Thị Giang

Tổ trưởng Tổ 2,3

Thành viên

 

8

Đỗ Thị Định

Tổ trưởng Tổ 4,5

Thành viên

 

9

Trần Thị Hương

Giáo viên   

Thành viên

 

10

Giáp Anh Tuấn

Giáo viên   

Thành viên

 

11

Trần Thị Tú

Giáo viên   

Thành viên

 

12

Trần Thị Vân

Giáo viên

Thành viên

 

13

Nguyễn Văn Kha

PHT Hội PHHS   

Thành viên

 

 

(Danh sách gồm có 13 người)

 

Bài viết liên quan