QUY CHẾ THI ĐUA TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN SỎI NH 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN SỎI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY CHẾ

Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng năm học 2020 - 2021

 

 

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 28 tháng 09 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục;

Căn cứ Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của ngành giáo dục;

Căn cứ kế hoạch công tác Thi đua-khen thưởng năm học 2020 - 2021 và tình

hình thực tế của Trường Tiểu học Tân Sỏi;

Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trường Tiểu học Tân Sỏi xây dựng Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021 với những nội dung như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích công tác thi đua- khen thưởng

Nhà trường tổ chức phong trào thi đua nhằm động viên khuyến khích các tập thể, cá nhân đem hết tài năng, năng lực của mình để cống hiến, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt. Khen thưởng sự ghi nhận công lao, thành quả của cá nhân, tập thể đã đạt được. Qua đó tạo động lực mới trong phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhà trường.

2. Đối tượng khen thưởng

Các cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc nhà trường có thành tích xuất sắc trong mọi hoạt động của nhà trường và có đóng góp công sức to lớn cho sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương.

3. Nguyên tắc khen thưởng

3.1.  Nguyên tắc thi đua

          Nguyên tắc thi đua được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Thi đua, Khen thưởng; Điều 3 của Nghị định số 42/2010/NĐ- CP của Chính phủ, cụ thể  như sau:

a. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào kết quả phong trào thi đua.

        b. Không bình xét thi đua các cá nhân, tập thể không đăng ký thi đua ngay từ đầu năm học hoặc đăng ký thi đua không đúng thủ tục, thời hạn.

c. Tự nguyện, tự giác, công khai; đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng phát triển.

3.2. Nguyên tắc khen thưởng

Nguyên tắc khen thưởng được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật Thi đua, Khen thưởng; Điều 4 của Nghị định số 42/2010/NĐ- CP của Chính phủ, cụ thể như sau:

 1. Chính xác, công khai, dân chủ, công bằng và kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả công tác của các tập thể, cá nhân; hình thức khen thưởng phải đảm bảo tương đương với thành tích đạt được, không nhất thiết phải khen theo trình tự có hình thức khen thưởng mức thấp rồi mới được khen thưởng mức cao hơn; thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn thì được xem xét, đề nghị khen thưởng với mức cao hơn; một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng;
 2. Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất;
 3. Chú trọng khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có nhiệm vụ khó khăn nhưng đã có nhiều nổ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

II. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên

- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

 • Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua (cấp cơ sở, cấp Tỉnh và Toàn quốc).
 • Đạt danh hiệu trong các cuộc thi giáo viên giỏi các cấp,  Tổng phụ trách giỏi các cuộc thi khác do nhà trường và các cấp tổ chức.

2. Danh hiệu thi đua cao hơn

Tiêu chuẩn đã được qui định theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của

Luật Thi đua- Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua-  khen thưởng.

II. TIÊU CHUẨN XÉT ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG - THI ĐUA

A. Danh hiệu thi đua cá nhân

* Danh hiệu “Lao động tiên tiến”

                  1. Tiêu chuẩn chung

                  a. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao

               b. Chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp; tích cực tham gia  các phong trào thi đua.

               c. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

               d. Có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

2. Tiêu chuẩn cụ thể

a) Đối với cán bộ, giáo viên giảng dạy: Tích cực tham gia các phong trào thi đua; có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện nghiêm túc quy định về soạn bài, kiểm tra đánh giá học sinh, lên lớp, quản lý hồ sơ sổ sách; tổ chức quản lý tốt học sinh, quan tâm giáo dục học sinh cá biệt, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; được đánh giá xếp loại cuối năm:

 • Đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng: Xếp loại công chức cuối năm được xếp Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc loại Tốt trở lên theo Chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.
 • Đối với giáo viên: Xếp loại công chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc xếp loại Tốt theo Chuẩn giáo viên, nhân viên.

3. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cuối năm học

 • Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

1. Tiêu chuẩn chung

 1. Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
 2. Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc giải pháp công tác, hoặc áp dụng quy trình mới để cải cách thủ tục hành chính, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác của cơ quan, đơn vị được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp có thẩm quyền công nhận, hoặc chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở đã được đánh giá nghiệm thu.

2. Tiêu chuẩn cụ thể về sáng kiến, cải tiến đối với các đối tượng

 1. Đối với giáo viên: Có sáng kiến, cải tiến để nâng cao chất lượng giảng dạy hoặc giáo dục học sinh, được Hội đồng khoa học, sáng kiến ngành giáo dục huyện đánh giá, xếp loại hoặc đạt giải trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
 2. Đối với cán bộ quản (Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng): Đạt tiêu chuẩn tại điểm a, b Mục 1, tập thể trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

3. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cuối năm học.

 • Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh”
 1. Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 03 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
 2. Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân đó có tác dụng ảnh hưởng đối với Thành phố và do Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp Thành phố xem xét, công nhận.

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố” được xét tặng cuối năm học.

B. Danh hiệu thi đua tập thể

 • Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”
  1. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
 1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;
 2. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;
 3. Có trên 80% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
 4. Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
  1. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng cuối năm.
 • Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

            1. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng trong số các tập thể lao động tiên tiến đạt các tiêu chuẩn sau:

a. Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

          b. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả.

        c. Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

        d. Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

đ. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng cuối năm.

 1. Danh hiệu thi đua cao hơn của cá nhân và tập thể

Tiêu chuẩn đã được qui định theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua- Khen thưởng.

II. CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG

Thực hiện khen thưởng theo Nghị quyết Hội nghị CB-CC-VC-NLĐ và Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Tổ chức đăng ký thi đua - bình xét thi đua
 • Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua trong đơn vị cụ thể, chi tiết theo các đợt, các chủ điểm lớn trong năm, các hoạt động phong trào, hoạt động ngoại khóa phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
 • Triển khai đầy đủ tiêu chuẩn của các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; công khai quy trình xét chọn các danh hiệu thi đua.
 • Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký thi đua trong năm học 2020-2021 tại từng tổ, khối; có bản đăng ký thi đua riêng cho từng cá nhân.
  1. Tổ chức phong trào viết, phổ biến sáng kiến, giải pháp

Đẩy mạnh việc triển khai phong trào viết, áp dụng sáng kiến, giải pháp tại đơn vị bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo:

  • Thực hiện Tờ trình và danh sách Hội đồng khoa học gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo để trình Trưởng phòng ra Quyết định thành lập Hội đồng khoa học của đơn vị.
  • Đối với những cá nhân đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua phải đăng ký đề tài sáng kiến kinh nghiệm với Hội đồng khoa học đơn vị cùng lúc với đăng ký thi đua đầu năm học, yêu cầu không đổi tên đề tài.
   • Đề tài sáng kiến của từng cá nhân được in và đóng tập.
   • Trong mỗi sáng kiến, ở trang đầu phải có phần tóm tắt nội dung, phạm vi áp dụng, thời điểm áp dụng, hiệu quả.
   • Hội đồng khoa học của trường tổ chức chấm, xét duyệt sáng kiến đã đăng ký khách quan, công bằng.
   • Sau khi hoàn tất việc chấm sáng kiến cho các cá nhân đăng ký danh hiệu CSTĐ, trường tổng hợp kết quả và hoàn chỉnh “Danh sách đề nghị chấm sáng kiến cấp huyện” nộp về Phòng GD&ĐT và lưu trữ hồ sơ theo qui định.
  1. Tổ chức bình xét thi đua cuối năm học

Việc tổ chức bình xét dựa vào các tiêu chí trong Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 và Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng của Phòng GD&ĐT năm học 2020 - 2021.

4. Thời gian và các chủ đề thi đua

* Đợt 1: Từ ngày 16/8/2020 đến ngày 31/12/2020

Chủ đề: Xây dựng nhà trường kỷ cương, nề nếp, nâng cao chất lượng giáo dục.

* Đợt 2 : Từ ngày 02/01/2021 đến ngày 25/5/2021

        Chủ đề : Hoàn thành kế hoạch năm học 2020 - 2021

Sơ kết thi đua: Biểu dương CB,GV, NV thực hiện tốt nhiệm vụ trong HK I.

Tổng kết thi đua: Khen thưởng trong Hội nghị CB-CC-VC-NLĐ gồm Chiến sĩ thi đua, Lao động tiên tiến, Phụ trách bộ phận xếp loại tốt, GV có HS đạt giải các cấp, CBGVNV có thành tích tốt trong các hoạt động.

Trên đây là Quy chế thi đua - khen thưởng năm học 2020 - 2021 của Trường Tiều học Tân Sỏi, đề nghị toàn thể CB-GV-NV và người lao động thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

 

 

T/M BCH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

 

 

     Nguyễn Thị Tuyết

T/M BAN GIÁM HIỆU HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

     Lê Thu Hường

 

 

 

Bài viết liên quan