Thông tin chi tiết:
Tổ 4+5 - Nguyễn Thị Giang
Họ và tên Tổ 4+5 - Nguyễn Thị Giang
Ngày tháng năm sinh 17/12/1986
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách