Thông tin chi tiết:
Tổ 2+3 - Lê Thị Hằng
Họ và tên Tổ 2+3 - Lê Thị Hằng
Ngày tháng năm sinh 23/10/1975
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách