Thông tin chi tiết:
Trần Thị Mai Hương
Họ và tên Trần Thị Mai Hương
Ngày tháng năm sinh 17/09/1974
Giới tính Nữ
Chức vụ Ban Chấp hành
Trình độ Cao đẳng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách