Thông tin chi tiết:
Dương Thị Minh Thu
Họ và tên Dương Thị Minh Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Ban Chấp hành
Trình độ Cao Đẳng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách