Địa chỉ: Tiến Thắng
 • Mạc Thị Khoát
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0397968277
  • Email:
   khoatmac.bg@gmail.com
 • Mã Thị Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986943139
  • Email:
   maththu.yt65@gmail.com