Địa chỉ: Hồng Kỳ
Thông tin chi tiết:
Dương Khánh Thơ
Giáo viên Dương Khánh Thơ
Ngày tháng năm sinh 10/06/1984
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học SP mầm non
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn ghép NT - MG 3-4 tuổi
Điện thoại 03998714969
Email duongkhanhtho1984@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách