MỘT SỐ HÌNH ẢNH BÁO CÁO SƠ KẾT PHONG TRÀO CÔNG TÁC ĐỘI NĂM HỌC 2018-2019

Báo cáo kết quả thực hiện các phong trào công tác Đội trong học kỳ 1 năm học 2018-2019

Thực hiện theo kế hoạch năm học 2018-2019 Liên đội trường TH Đồng Việt báo cáo sơ kết hoạt động công tác Đội.


Tác giả: Trần Văn Hải
Nguồn: Trường TH Đồng Việt