NGÀY HỘI THIẾU NHI VUI KHỎE GẮN VỚI CÔNG NHẬN CHUYÊN HIỆU RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN