Monday, 03/08/2020 - 17:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tiến Dũng

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG

TRƯỜNG THCS TIẾN DŨNG

 

Số:          /KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

Tiến Dũng, ngày        tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018

                                                   

 

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

 Căn cứ kế hoạch số 977/KH-SGD&ĐT ngày 06/9/2016 của Sở GD&ĐT  Bắc Giang về việc bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học, THCS và giáo dục thường xuyên  năm học 2016-2017;

Căn cứ kế hoạch số 40/KH-PGD&ĐT ngày 17/10/2017 của phòng GD&ĐT Yên Dũng về việc hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên và  Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục năm học 2017-2018 và các năm tiếp theo;

Trường THCS Tiến Dũng xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 như sau:

 

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. Sơ lược tình hình đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

Tổng số: CBQL: 02

               Giáo viên: 26

Được biên chế vào hai tổ: Tổ KHXH và tổ KHTN, trong đó tổ KHXH có 12 GV và tổ KHTN đều có 14 thành viên.

* Thuận lợi:

 Không có CBQL và giáo viên thuộc các đối tượng được miễn, giảm, hoãn thực hiện kế hoạch BDTX theo công văn số 421/HD-PGD&ĐT.

Đa số CBQL và giáo viên của nhà trường có nhiều kinh nghiệm trong công tác tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

* Khó khăn: Tuổi đời của giáo viên  không đồng đều nên chất lượng BDTX có nhiều hạn chế.

 

PHÂN II: NỘI DUNG

I. Mục đích bồi dưỡng thường xuyên (BDTX)

1, Mục đích BDTX

1. Giúp Cán bộ quản lý,GV học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế -xã hội, ý thức trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước; nắm vững yêu cầu về đổi mới quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học , kiểm tra đánh giá kến thức chuyên môn nghiệp vụ, vận dụng thành thạo phương pháp dạy học ttichs cực vào thực tế giảng dạy, phù hợp với đối tượng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, dạy và học trong nhà trường; 

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ  quản lý, giáo viên năng lực tự đánh giá BDTX; tăng cường kiến thức kĩ năng, phương pháp sư phạm, nghiệp vụ quản lý, nâng cao năng lực nghiên cuuws khoa học ứng dụng vào thực tiễn của toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên; tạo điều kiện cho giáo viên được giao lưu trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm trong công tác quản lý theo yêu cầu đổi mới nhằm chuẩn bị mọi điều kiện triển khai thực hiện tốt mọi nhiệm vụ năm học 2017-2018.

2, Mục tiêu BDTX

Trong năm học 2017-2018 các cán bộ quản lý và giáo viên của nhà trường đáp ứng được các mục tiêu theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT ( Nội dung bồi dưỡng 1), yêu cầu của Sở GD&ĐT ( Nội dung bồi dưỡng 2) và yêu cầu của nhà trường, nhu cầu cá nhân ( nội dung bồi dưỡng 3), cụ thể:

Đối với cán bộ quản lý: Đáp ứng yêu cầu nâng cao và đổi mới công tác quản lý trong trường THCS gồm các mã mô dun QLTHCS39,40,41,42.

Đối với tổ KHXH: Đáp ứng được yêu cầu phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục , gồm các mã mô đun THCS 38, THCS 39, THCS 40, THCS 41, tên và nội dung mô đun, mục tiêu bồi dưỡng từng mô đun, thời gian và thời lượng học  (Bảng bên).

Đối với tổ KHTN: Đáp ứng được yêu cầu nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng và môi trường giáo dục , gồm các mã mô đun THCS 26, THCS 27, THCS 28, THCS 29, tên và nội dung mô đun, mục tiêu bồi dưỡng từng mô đun, thời gian và thời lượng học  ( Bảng bên)

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

Mã mô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu bồi dưỡng

Thời gian tự học (tiết)

Thời gian học tập trung (tiết)

 

Lý thuyết

Thực hành

 

 

 

 

 

 

 

Nâng cao năng lực về tìm hiểu đối tượng giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nâng cao năng lực về tìm hiểu đối tượng giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nâng cao năng lực về tìm hiểu đối tượng giáo dục

THCS 26

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG TRONG TRƯỜNG THCS

1. Giới thiệu về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

2. Cách tiến hành nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

3. Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

- Hiểu khái niệm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, vai trò của nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đối với GV THCS.

- Trình bày được quy trình, phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS.

- Trình bày được các cách thức thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS.

10

2

3

 

THCS 27

HƯỚNG DẪN VÀ PHỔ BIẾN KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG TRONG TRƯỜNG THCS

1. Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS.

- Phương pháp và kĩ năng phổ biến nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

- Biết cách thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS phù hợp với điều kiện, khả năng của mỗi GV.

- Trình bày được phương pháp và kĩ năng đánh giá, phổ biến một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS.

 

10

2

3

 

THCS 28

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG THCS.

1. Vai trò của việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục HS THCS.

2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục HS trong nhà trường THCS.

3. Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục HS trong nhà trường  THCS.

- Tóm tắt được vai trò, mục tiêu, nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục.

- Thiết kế được các kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng và đặc điểm môi trương GD.

- Tổ chức thực hiện được kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng và đặc điểm môi trường GD.

- Có thái độ nghiêm túc và coi trọng việc xay dựng kế hoạch GD HS.

10

2

3

 

THCS 29

GIÁO DỤC HS THCS THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

1. Vai trò của việc tổ chức các hoạt động giáo dục HS THCS.

2. Xây dựng các hoạt động giáo dục trong nhà trường THCS.

3. Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục HS THCS.

- Liệt kê và phân tích được vai trò của việc tổ chức các hoạt động GD trong nhà trường.

- Có kĩ năng xây dựng kế hoạch, nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động GD. Có kĩ năng tổ chức thực hiện các hoạt động GD cho HS trong nhà trường một cách có hiệu quả.

- Có thái độ nghiêm túc, khoa học và hứng thú với việc tổ chức các hoạt động GD cho HS.

10

2

3

 

 

 

Giáo dục hòa nhập trong giáo dục HS THCS

 

 

 

 

 

 

 

 

Phối hợp giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục hs thcs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức các hoạt động tập thể cho hs THCS

 

THCS

38

Giáo dục hòa nhập trong giáo dục HS THCS

1. Tìm hiểu về học sinh khuyết tật

2. Một số vấn đề cơ bản về giáo dục hòa nhập hs khuyết tật

3. Quá trình giáo dục hòa nhập hs khuyết tật.

4. Dạy học lớp có hs khuyết tật hòa nhập.

5. tổ chức giáo dục hòa nhập hs khuyết tật.

 

Sử dụng được các phương pháp và kĩ thuật để nhận biết được hs có các dạng khuyết tật khác nhau.;       Xây dựng khung chương trình giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật.

Tổ chức và quản lý lớp có hs khuyết tật hòa nhập.

10

2

3

 

THCS

39

Phối hợp giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục hs thcs.

1.Xác định rõ vị trí, vai trò của nhà trường, gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục hs.

2. Mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phối hợp với gia đình, cộng đồng trong hoạt động giáo dục của nhà trường thcs.

3. Các nội dung phối hợp với gia đình, cộng đồng trong hoạt động giáo dục ở trường thcs.

4. Một số biện pháp tăng cường sự phối hợp với phụ huynh, cộng đồng trong  hoạt động giáo dục ở trường thcs.

 

Kĩ năng lập kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh.

Nâng cao các kĩ năng thực hiện kế hoạch phối hợp giữa gia đình và cộng đồng trong giáo dục hs thcs.

10

2

3

 

THCS

40

Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục

1. Phân tích đặc điểm (chức năng, nhiệm vụ xã hội, điểm mạnh, điểm yếu…) của các tổ chức xã hội để biết khai thác, phối hợp trong quá trình giáo dục.

2. Những phương thức tổ chức, phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức xã hội một cách hợp lý, tạo ra sự thống nhất, đồng thuận trong quá trình thực hiện mục tiêu giáo dục.

 

Kĩ năng tổ chức khảo sát, đánh giá tiềm năng của các lực lượng xã hội.

 Lập được kế hoạch ngắn, dài hạn,điều chỉnh kế hoạch phối hợp với các lực lượng xã hội.

10

2

3

 

THCS

41

Tổ chức các hoạt động tập thể cho hs THCS

1. Đặc trưng của các loại hình hoạt động tập thể của Hs THCS.

2. Vai trò giáo dục của các loại hình hoạt động tập thể đối với sự phát triển nhân cách của hs thcs.

3. Các phương pháp và các bước hướng dẫn hs tổ chức các hoạt động tập thể.

Kĩ năng thiết kế và hướng dẫn hs thiết kế các loại hình hoạt động tập thể theo mục tiêu và nội dung giáo dục toàn diện hs.

Phân tích và đánh giá hiệu quả của hoạt động tập thể của hs thcs.

10

2

3

               

II. Nội dung và thời lượng BDTX

1. Nội dung BDTX được quy định trong Chương trình BDTX do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Tổng thời lượng BDTX đối với mỗi giáo viên là 120 tiết/năm học, bao gồm:

a) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học (nội dung bồi dưỡng 1): khoảng 30 tiết/năm học.

b) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện (nội dung bồi dưỡng 2): khoảng 30 tiết/năm học.

c) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (nội dung bồi dưỡng 3): khoảng 60 tiết/năm học.

3. Thời lượng BDTX của mỗi nội dung bồi dưỡng có thể được thay đổi để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục của năm học, với yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục của nhà trường nhưng tổng thời lượng BDTX đối với giáo viên trong mỗi năm học đảm bảo 120 tiết.

III. Hình thức BDTX

1. Bồi dưỡng tập trung đối với nội dung bồi dưỡng 1 và 2

Thực hiện theo kế hoạch của Sở GD&ĐT ( nội dung bồi dưỡng 1) và của phòng GD&ĐT ( nội dung bồi dưỡng 2)

Nhà trường lập danh sách, theo dõi và đốn đốc CBQL, giáo viên tham gia.

2. Tự BDTX nội dung 3

BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.

 BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.

 BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).

IV. Phân bổ thời gian thực hiện BDTX

Thời gian BDTX của giáo viên được tính theo năm học, bắt đầu từ tháng 8/2017 và kết thúc tháng 5/2018, trong đó:

          - Tháng 9/2017 xây dựng kế hoạch và báo cáo Phòng GD&ĐT trước ngày 30/9/2017

- Tháng 4,5: Giáo viên đăng ký kế hoạch BDTX cho năm sau với Hiệu trưởng, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và đăng ký kế hoạch BDTX cho năm học sau, báo cáo phòng GD&ĐT trước 15/5/2018.

V. Tài liệu BDTX

 Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 1 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( CBQL, giáo viên tự mua theo cung ứng);

Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 2 theo hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo, của các đề tài, dự án. ( CBQL, giáo viên tự mua theo cung ứng)

Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 3 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đăng ký mua tại phòng GD&ĐT theo công văn 421/HD-PGD&ĐT.  CBQL, giáo viên tự mua theo cung ứng, ngoài ra nhà trường đăng ký mua 01 bộ để trang bị cho tủ sách dùng chung tại thư viện.

VI. Đánh giá kết quả BDTX ( Do phòng GD&ĐT chỉ đao, tổ chức thực hiện)

  1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên

Giáo viên hoàn thành đầy đủ các nội dung của KHBDTX của cá nhân ( thể hiện trong sổ BDTX của cá nhân giáo viên) và tham dự đầy đủ các đợt bồi dưỡng tập trung thì được đánh giá kết quả BDTX. Phòng GD&ĐT sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá công nhận kết quả tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên trong năm học.

Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đó được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.

          Kết quả đánh giá được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua năm học của giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

2.  Phương thức đánh giá kết quả BDTX

2.1. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX

 Giáo viên làm bài kiểm tra viết cho nội dung bồi dưỡng 1;2: 60 phút; nội dung 3: 90 phút

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) : 3

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

2.2. Xếp loại kết quả BDTX

 Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đó học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

a) Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

b) Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

c) Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

2.3. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.

Phòng GD&ĐT cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX. Không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 của trường THCS Tiến Dũng./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT; (B/c)

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Việt Hồng

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN III: CỤ THỂ

Tháng

Nội dung công việc

Yêu cầu

Phân công thực hiện

Biện pháp

Điều kiện

Đánh giá

9/2017

Xây dựng KHBDTX nhà trường

CBQL và giáo viên xây dựng KH tự BDTX

 

Theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT tại kế hoạch số 40 và nộp trước ngày 15/10/2017

Phó hiệu trưởng xây dựng KH

Căn cứ theo thông tư 31, thông tư 26 ,27và kế hoạch số 40

Giáo viên tích cực tham gia thực hiện

Nhà trường đầu tư kinh phí mua tài liệu

Phối hợp công đoàn động viên CBGV

 

 

10/2017

Đôn đốc CBQL, GV thực hiện KH BDTX

 

* Tổ KHXH: Giáo dục hòa nhập trong giáo dục THCS.

 * Tổ KHTN: nhiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS.

 

Tổ XH học BDTX mô đun THCS 38

Tổ KHTN học BDTX mô đun THCS 26

Tự học thông qua tài liệu BDTX và trao đổi theo nhóm môn ở tổ chuyên môn

Tích cực ghi chép nội dung tự học vào sổ BDTX, hoàn thành 12 tiết

 

11/2017

Đôn đốc CBQL, GV thực hiện KH BDTX

 

* Tổ KHXH; Phối hợp giữa nghà trường với gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục HS THCS.

* Tổ KHTN: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS.Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THCS..

Tổ XH học BDTX mô đun THCS 39.

Tổ KHTN học BDTX mô đun THCS 26 và THCS 27

Tự học thông qua tài liệu BDTX và trao đổi theo nhóm môn ở tổ chuyên môn

Tích cực ghi chép nội dung tự học vào sổ BDTX, hoàn thành 12 tiết

 

Tháng

Nội dung công việc

Yêu cầu

Phân công thực hiện

Biện pháp

Điều kiện

Đánh giá

12/2017

Đôn đốc CBQL, GV thực hiện KH BDTX

 

* Tổ KHXH: Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục.

* Tổ KHTN: * Tổ KHTN: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS. Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THCS.

*GV làm 2 bài kiểm tra BDTX.

Tổ XH học BDTX mô đun THCS 40

Tổ KHTN học BDTX mô đun THCS 27,28

Tự học thông qua tài liệu BDTX và trao đổi theo nhóm môn ở tổ chuyên môn

Tích cực ghi chép nội dung tự học vào sổ BDTX,

hoàn thành 12 tiết

 

01/2018

Đôn đốc CBQL, GV thực hiện KH BDTX

* Tổ KHXH: Tổ chức các hoạt động tập thể cho HS THCS

 

* Tổ KHTN: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THCS. Giáo dục HS THCS thông qua các hoạt động giáo dục.

Tổ XH học BDTX mô đun THCS 41

Tổ KHTN học BDTX mô đun THCS 28,29

Tự học thông qua tài liệu BDTX và trao đổi theo nhóm môn ở tổ chuyên môn

Tích cực ghi chép nội dung tự học vào sổ BDTX, hoàn thành 12 tiết

 

02/2018

Đôn đốc CBQL, GV thực hiện KH BDTX

* Tổ KHXH: Tổ chức các hoạt động tập thể cho HS THCS

.

* Tổ KHTN: Giáo dục HS THCS thông qua các hoạt động giáo dục.

Tổ XH học BDTX mô đun THCS 41

Tổ KHTN học BDTX mô đun THCS 29

Tự học thông qua tài liệu BDTX và trao đổi theo nhóm môn ở tổ CM

Tích cực ghi chép nội dung tự học vào sổ BDTX,

hoàn thành 12 tiết

 

Tháng

Nội dung công việc

Yêu cầu

Phân công thực hiện

Biện pháp

Điều kiện

Đánh giá

03/2018

Đôn đốc CBQL, GV thực hiện KH BDTX

Ôn tập và tự học đạt yêu cầu dự kiểm tra 2 bài đạt kết quả.

Nhà trường và tổ chuyên môn kiểm tra thử các yêu cầu giáo viên cần nắm được qua các nội dung đã BDTX

Tự học thông qua tài liệu BDTX và trao đổi theo nhóm môn ở tổ chuyên môn

Tích cực ghi chép nội dung tự học vào sổ BDTX

 

4/2018

Đôn đốc CBQL, GV thực hiện KH BDTX

Hoàn thành các nội dung bồi dưỡng đã xây dựng trong kế hoạch, không có giáo viên không được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình BDTX năm học

Giáo viên tham dự kiểm đạt từ yêu cầu trở lên

Các danh hiệu thi đua có thêm yêu cầu phải hoàn thành chương trình BDTX

Tham dự học đầy đủ làm bài kiểm tra đạt từ TB trở lên

Lưu kết quả vào hồ sơ giáo viên

5/2018

Giáo viên đăng ký KH BDTX với nhà trường

Nhà trường XD KH BDTX

Theo Hướng dẫn công văn 41 của phòng GD&ĐT

Phó hiệu trưởng xây dựng KH

Căn cứ theo thông tư 31, thông tư 26 và công văn 40

Giáo viên tích cực tham gia thực hiện

Nhà trường đầu tư kinh phí mua tài liệu

Phối hợp công đoàn động viên CBGV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 3 NĂM HỌC 2017-2018

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đăng ký học

Ghi chú

Mã mô đun

Nhóm mô đun

1

Nguyễn  Việt Hồng

Phó Hiệu trưởng

THCS 38

THCS 39

THCS 40

THCS 41.

QLTHCS

45,46,47,48

XIII

 

2

Hoàng Thị Tới

Giáo viên

 

3

Phan Văn Vinh

Giáo viên

 

4

Trần Thị lan

Giáo viên

 

5

Nguyễn Thị Vân

Giáo viên

 

6

NguyễnXuân Thanh

Giáo viên

 

7

Nguyễn Thị Yến

Giáo viên

 

8

Phạm Thị Hoài

Giáo viên

 

9

Vũ Thị Điểm

Giáo viên

 

10

Hoàng Thị Hằng

Giáo viên

 

11

Nguyễn Thị Nga

Giáo viên

 

12

Nguyễn Văn Thịnh

Giáo viên

 

13

Trần Thị Ngọc Lan

Giáo viên

 

14

Nguyễn Ngọc Quý

Hiệu trưởng

THCS 26

THCS 27

THCS 28

THCS 29

QLTHCS

45,46,47,48

I X,X

 

15

Hoàng Văn Khoa

Phó hiệu trưởng

 

16

Nguyễn Văn Công

Giáo viên

 

17

Nguyễn Văn Bắc

Giáo viên

 

18

Đàm Dức Cường

Giáo viên

 

19

Đặng Thị Hằng

Giáo viên

 

20

Trần Thị Nga

Giáo viên

 

21

Trần Thị Sen

Giáo viên

 

22

Phạm Thị Hồng

Giáo viên

 

23

Nguyễn Huyền Hảo

Giáo viên

 

24

Dương Công Hậu

Giáo viên

 

25

Thân Thị Hưng

Giáo viên

 

27

Bùi Thị Thanh

Giáo viên

 

28

Trần Thị Thọ

Giáo viên

 

 

 

29

Đào Văn Thu

Giáo viên

 

 

 

30

Luyện Văn Thắng

Giáo viên

 

 

 

31

Dương Thị Thư

Giáo viên

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 6
Tháng 08 : 14
Năm 2020 : 5.216