Một trong những phương pháp dạy học là giáo viên tạo ra tình huống , điều khiển học sinh phát hiện, học sinh tự giác, tích cực chủ động, sáng tạo để giải quyết các tình huống đưa ra và thông qua đó chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ năng và đạt được những mục đích học tập khác.