Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2020 : 1.954
 • Chu Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0345340595
  • Email:
   c0tananyd.bacgiang@moet.edu.vn
 • Hà Thị Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0981839828
  • Email:
   c0tananyd.bacgiang@moet.edu.vn
 • Lương Thị Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0982581971
  • Email:
   c0tananyd.bacgiang@moet.edu.vn