Địa chỉ: Thôn Toàn Thắng , Xã Lão Hộ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”- Năm học 2019 - 2020; Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chuyên đề

PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG
TRƯỜNG MẦM NON LÃO HỘ


Số: 76/ KHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


Lão Hộ, ngày 19 tháng 11 năm 2019

 

Kế hoạch thực hiện triển khai chuyên đề " Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" năm học 2019-2020; Tổng kết 5 năm thực hiện triển khai chuyên đề.

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-SGDĐT ngày 23/03/2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Dũng về việc triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Kế hoạch số 49/KH-PGD&ĐT ngày 14/11/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Yên Dũng về việc triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”- Năm học 2019 - 2020; Tổng kết 5 năm thực hiện thực hiện Chuyên đề;

Thiện Kế hoạch số 15b/KH-MN ngày 30/03/2017 của trường MN Lão Hộ về việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 45/KH-MNLH ngày 21/9/2019 của trường Mầm non Lão Hộ về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020; . Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường năm học 2019 - 2020 và những năm tiếp theo, . Trường Mầm non Lão Hộ xây dựng kế hoạch thực hiện thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2019 - 2020; Tổng kết 5 năm thực hiện thực hiện chuyên đề và Kế hoạch thực hiện chuyên đề trong những năm tiếp theo, cụ thể như sau:

 

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Dũng Đặc biệt sự hướng dẫn của tổ mầm non trong công tác bồi dưỡng tập huấn chuyên môn về giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nên công tác bồi dưỡng cho đội ngũ về nội dung thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong những năm qua của trường Mầm non Lão Hộ có nhiều thuận lợi.

- Việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn trong nhà trường được thực hiện thường xuyên, có nề nếp, sinh hoạt tổ chuyên môn đầy đủ theo định kì.

- Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên về thời gian, định hướng xây dựng kế hoạch chỉ đạo giáo viên áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cũng như trang bị đầy đủ các tài liệu học tập bồi dưỡng cho giáo viên. Bên cạnh đó các nhóm lớp được nhà trường tạo diều kiện trang bị tương đối đầy đủ về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động chăm sóc và giá dục trẻ.

- Đa số giáo viên đã nắm được việc xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để tổ chức tốt các hoạt động học tập, vui chơi, có trách nhiệm cao, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng và tinh thần phấn đấu vươn lên. Đặc biệt rất tích cực tiếp thu kế hoạch, chương trình bồi dưỡng của nhà trường.

- Đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ khỏe, nhiệt tình, tâm huyết với nghề và luôn đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Giáo viên tích cực sưu tầm nguyên vật liệu, làm đồ dùng đồ chơi để phục vụ tốt cho các hoạt động của trẻ.

- Phụ huynh học sinh quan tâm và phối hợp tốt với nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất.

2. Khó khăn

- Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm là mục tiêu của nhà trường. Song đi sâu vào thực hiện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là cơ sở vật chất của nhà trường đã và đang xuống cấp, diện tích phòng học và sân chơi chật hẹp, trang thiết bị dạy và học còn hạn chế chưa đồng bộ cấp nên ảnh hưởng rất lớn đ vếniệc xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp cho trẻ.

- Lão Hộ là một xã miền núi, đại bộ phận người dân làm nông nghiệp cho nên đời sống vật chất còn gặp nhiều thiếu thốn, nên có ảnh hưởng không nhỏ tới công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường, của địa phương.

- Việc sắp xếp bố trí thời gian, đầu tư công sức cho giáo viên nghiên cứu học tập và áp dụng các phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục, nội dung phát triển giáo dục toàn diện của đơn vị cũng còn hạn chế.

- Chất lượng đội ngũ chưa thực sự đồng đều, một số giáo viên trẻ kinh nghiệm còn thiếu, một số giáo viên đã lớn tuổi nên khả năng thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm còn hạn chế.

- Một số giáo viên còn túng túng chưa biết đổi mới phương pháp dạy học hiện đại để khai thác phát triển năng lực trên trẻ, khả năng xây dựng kế hoạch áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm còn vụng về.

- Các hoạt động mẫu để cho tất cả các giáo viên được học hỏi còn ít.

- Một số phụ huynh hiểu biết ít nên khả năng phối hợp với Nhà trường và giáo viên trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ còn hạn chế.

II. Mục tiêu

- Tiếp tục xây dựng nhà trường bảo đảm các yêu cầu về môi trường giáo dục, công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

- Tiếp tục bồi dưỡng chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” cho đội ngũ giáo viên, đảm bảo 100% giáo viên được bồi dưỡng.

- Chỉ đạo 100% các lớp xây dựng môi trường giáo dục mang tính “mở”, kích thích sự tập trung chú ý, tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia hiệu quả vào các hoạt động chơi và trải nghiệm đa dạng.

- Thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, của lớp và của địa phương.

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự tham gia của gia đình và xã hội ; tạo sự thống cùng quan tâm xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm.

- Nhân rộng mô hình điểm “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” đến 100% các lớp trong trường.

- Tổng kết, rút kinh nghiệm và tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện chuyên đề,

- Duy trì kết quả thực hiện chuyên đề và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chuyên đề trong những năm tiếp theo.

Phấn đấu 100% giáo viên xây dựng kế hoạch tổ chức hướng đến mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm; 100% giáo viên dạy đúng phương pháp, xử lý tốt mọi tình huống, tập trung hướng đến từng trẻ để đảm bảo yêu cầu đề ra; 100% nhóm, lớp có môi trường đạt loại khá, tốt.

- Tổ chức phong phú các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm.

- Thực hiện tốt công tác tham mưu đầu tư tu sửa cơ sở vật chất phục vụ chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

- Phát động phong trào làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ chuyên đề.

- Chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác tuyên truyền về chuyên đề tại các nhóm, lớp.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra chuyên đề, đánh giá xếp loại chuyên đề.

 

III. Nội dung

1. Tiếp tục bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên mầm non về quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong Chương trình Giáo dục mầm non. Yêu cầu về quản lý, chỉ đạo và thực hiện việc xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

2. Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

3. Tích cực đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

4. Tuyên truyền phối hợp, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để tập trung xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

5. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chuyên đề đối với các nhóm/lớp/

6. Tổng kết, rút kinh nghiệm, lựa chọ điển hình tiêu biểu đề nghị tuyên dương, khen thưởng trong việc thực hiện chuyên đề. Nhân rộng các điển hình và tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” trong giai đoạn tiếp theo.

7. Tổ chức Hội thảo tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm và tôn vinh những điển hình tốt trong triển khai thực hiện Chuyên đề.

8. Đẩy mạnh tuyên truyền về những điển hình tốt và kết quả thực hiện Chuyên đề, gửi tin, bài tuyên truyền về PGD&ĐT để PGD&ĐT cập nhật, tuyên truyền trên toàn huyện và lựa trọn gửi về sở GD&ĐT.

1. Môi trường giáo dục:

1.1. Đảm bảo an toàn về mặt tâm lý cho trẻ và trẻ thường xuyên được giao tiếp thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và trẻ với những người xung quanh.

1.2. Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của giáo viên đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo. Luôn tôn trọng ý kiến riêng của trẻ, thường xuyên đánh giá sự tiến bộ của trẻ, luôn động viên trẻ tự tin

1.3. Môi trường vật chất trong lớp, ngoài lớp đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi mà học, học bằng chơi, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo an toàn thân thiên đối với trẻ, cụ thể:

1.4. Có quy hoạch hợp lý, các khu vực trong nhà trường được quy hoạch thiết kế phù hợp, an toàn sạch đẹp, theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động .

1.5. Xây dựng môi trường phải thực sự an toàn có tính thẩm mỹ cao, tránh sự ô nhiễm, nguồn nước phải đảm bảo vệ sinh

1.6. Sân trường được che phủ cây xanh, cây bóng mát, cây cảnh, cỏ nhân tạo. Vườn trường được thiết kế khoa học, hợp lý, được trồng nhiều loại cây, hoa…thường xuyên được tu bổ, chăm sóc.

1.7. Có biện pháp linh hoạt trong việc bảo quản đồ chơi ngoài trời; 80% đồ chơi ngoài trời có che bằng bóng râm cây lớn được bảo dưỡng thường xuyên để trẻ sử dụng an toàn, hiệu quả.

1.7. Hệ thống biểu bảng, tranh ảnh, áp phích tuyên truyền…được thiết kế đẹp, phù hợp với tâm lý của trẻ, được bố trí sắp xếp hợp lý, tiện dụng.

1.8. Các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm. Trang trí môi trường lớp học cần phù hợp với tính chất của hoạt động, phù hợp với từng lúa tuổi, phù hợp hoạt động chung, và hoạt động theo sở thích, khả năng nhóm hoặc cá nhân. Các đồ dùng đồ chơi trong và ngoài lớp được sắp xếp khoa học, thường xuyên được thay đổi tạo nên sự mới mẻ, phấn khích đối với trẻ; đồ dùng đồ chơi trong nhóm, lớp được sắp xếp phù hợp theo chủ đề.

1.9. Khuyến khích trẻ có thể hoạt động theo nhiều cách khác nhau; tạo điều kiện cho trẻ được tim tòi khám phá môi trường xung quanh dưới nhiều hình thức đa dạng nhăm đáp ứng nhu cầu hứng thú của trẻ, cơ hội cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá dưới nhiều hình thức khác nhau, phát triển toàn diện.

1.10. Tạo những điều kiện, cơ hội cho trẻ tham gia vào hoạt động phù hợp với khả năng nhu cầu và hứng thú của trẻ. Tận dụng hoàn cảnh, tình huống thật để hướng dẩn kỷ năng kiến thức và thái độ cho trẻ, trẻ được hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường an toàn.

2. Xây dựng kế hoạch giáo dục

2.1. Kế hoạch giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục, phạm vi và mức độ, nội dung giáo dục trẻ, các phương pháp, các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với trẻ, cụ thể:

2.2. Thể hiện các mục tiêu cụ thể rõ ràng phản ánh được kết quả mong đợi đáp ứng với sự phát triển của trẻ theo giai đoạn, thời điểm phù hợp và theo Chương trình giáo dục mầm non.

2.3. Thể hiện nội dung giáo dục theo Chương trình giáo dục mầm non và có thể điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với sự phát triển của trẻ và điều kiện thực tế của vùng miền, địa phương, trường/lớp.

2.4. Không nhấn mạnh vào việc cung cấp cho trẻ những kiến thức, kỹ năng đơn lẻ mà theo hướng tích hợp, coi trọng việc hình thành và phát triển các năng lực, kỹ năng sống cho trẻ.

2.5. Thể hiện tính tích hợp, tạo sự gắn kết, tác động một cách thống nhất đồng bộ đến sự phát triển của trẻ.

2.6. Khuyến khích trẻ tham gia hoạt động giáo dục bằng vận động thân thể và các giác quan dưới nhiều hình thức khác nhau.

3. Tổ chức hoạt động giáo dục

3.1. Phối hợp các phương pháp hợp lý, tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động của trẻ, đảm bảo trẻ “ học bằng chơi, chơi mà học”.

3.2. Phương pháp hỗ trợ theo hướng mở rộng được quan tâm để khuyến khích trẻ sáng tạo, làm thay đổi và cá thể hóa đối với những trẻ thiếu hụt hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

3.3. Chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng lứa tuổi, tạo ra các cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ và sự phát triển của từng cá nhân trẻ.

3.4. Tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình.

3.5. Giáo viên tổ chức, điều khiển, hỗ trợ đúng lúc, không làm thay trẻ. Khuyến khích tương tác giữa trẻ với trẻ.

4. Đánh giá sự phát triển của trẻ

4.1. Đánh giá đúng khả năng của mỗi trẻ để có những tác động phù hợp và tôn trọng những gì trẻ có. Đánh giá kết quả giáo dục trẻ phải được dựa trên cơ sở thay đổi của từng trẻ, không kỳ vọng giống nhau với tất cả trẻ.

4.2. Đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ dựa trên mức độ đạt so với mục tiêu, trên cơ sở đó sử dụng kết quả đánh giá để xây dựng kế hoạch giáo dục, điều chỉnh kế hoạch giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục tiếp theo cho phù hợp với khả năng, nhu cầu, sở thích, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thức tế của trường, lớp (Không đánh giá so sánh giữa các trẻ).

4.3. Tôn trọng sự khác biệt của mỗi đứa trẻ về cách thức và thái độ học tập và phát triển riêng. Chú trọng và thúc đẩy tiềm năng của mỗi trẻ.

5. Sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và cộng đồng trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

5.1. Đa dạng các hình thức, hoạt động tuyên truyền tới cộng đồng, cha mẹ trẻ về vị trí, vai trò của giáo dục mầm non và hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.

5.2. Có mối quan hệ hợp tác, chia sẻ giữa giáo viên, nhà trường, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

5.3. Tạo điều kiện để các bậc cha mẹ tham gia vào hoạt động của trường, lớp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Kịp thời thông tin đến gia đình về những tiến bộ hoặc những khó khăn của trẻ. Có biện pháp khuyến khích sự chia sẻ của gia đình về đặc điểm tâm lý của trẻ để thống nhất các biện pháp thúc đẩy sự tiến bộ của trẻ.

IV.NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ

1. Nhà trường xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm học 2019-2020 , Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Chuyên đề đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

2. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến tầm quan trong của chuyên đề tới cha mẹ trẻ và cộng đồng; huy động sự tham gia tích cực từ cha mẹ và cộng đồng trong việc thực hiện chuyên đề; rút kinh nghiệm và nhân rộng đến 100% các nhóm lớp trong toàn trường.

3. Tiếp tục hướng dẫn thực hiện tốt các nội dung của Chuyên đề cho CBGV theo quan điểm chỉ đạo của Phòng GD&ĐT.

4. Tổ chức Hội thảo, sinh hoạt chuyên môn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về xây dựng và sử dụng môi trường, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động CSGD trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm cho CBGV trong nhà trường.

5. Tiếp tục xây dựng nội dung tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ và công đồng trong việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ LTT”; tích cực tham mưu làm công tác xã hội hóa giáo dục tăng cường CSVC cho việc thực hiện Chuyên đề.

6. Thực hiện đánh giá kết quả thực hiện chuyện đề và tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Chuyên đề; khen thưởng, động viện, nhân rộng điển hình trong việc thực hiện Chuyên đề.

7. Hoàn thành việc thực hiện chuyên đề tại 100% các nhóm/lớp; 100% các nhóm/lớp duy trì, sử dụng có hiệu quả môi trường đã xây dựng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Nhà trường xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm học 2019-2020 , kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chuyên đề và kế hoạch thực hiện Chuyên đề trong những năm tiếp theo tới 100% CBGV trong toàn trường và gửi về Phòng GD và đào tạo trước ngày 20/11/2019.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm và tuyên dương, khen thưởng những tập thể, các nhân thực hiện tốt Chuyên đề dựa trên các tiêu chí xây dựng trường MN lấy trẻ LTT kèm theo Kế hoạch số 15b/KH-MN ngày 30/03/2017 của trường MN Lão Hộ về việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020; Đề xuất các tập thể, các nhân đề nghị trường và Phòng GD&ĐT khen thưởng.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến tầm quan trọng của chuyên đề tới các bạc cha mẹ trẻ và công đồng; làm tốt công tác xã hội hóa GD để huy động các nguồn lực tiếp tục đầu tư hiệu quả cho việc thực hiện Chuyên đề.

- Đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề theo tiêu chí xây dựng trường mầm non LTLTT.

- Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Chuyên đề.

- Tiếp tục thực hiện xây dựng trường mâm non LTLTT trong năm học 2019-2020 và duy trì thực hiện tong những năm tiếp theo theo các tiêu chí xây dựng trường mầm non LTLTT.

- Báo các, đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề giai đoạn 2016-2020 về Phòng GD&ĐT trước ngày 10/5/2020.

* Kế hoạch cụ thể từng tháng:

 

Tháng

Nội dung

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

Kết quả

 

09/2019

- Tổ chức ngày Hội đến trường của bé

Tuần 1

CBQL và GV

 

- Các lớp tổ chức hoạt động trải nghiệm “Bé vui đón tết trung thu”

Tuần 2

CBQL và GV

 

Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường nội dung:

+ Quan điểm GD LTLTT trong chương trình GDMN.

+ Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm trong lập kế hoạch, XD và sử dụng môi trường

Tuần 3

CBQL và GV

 

10/2019

- Tổ chức Hội giảng thực hành thep quan điểm LTLTT chào mừng ngày thành lập hội liên hiệp PNVN 20/10

Tuần 2,3

CBQL và GV

 

- Tổ chức thảo luận, trao đổi theo chuyên đề “Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm trong lập kế hoạch, XD và sử dụng môi trường” (trang 7, 11)

Tuần 4

2 tổ

 

11/2019

Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2019-2020 ; KH tổng kết 05 năm thực hiện chuyên đề và Kế hoạch những năm tiếp theo.

Tuần 3

P.Hiệu trưởng

 

12/2019

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường nội dung:

+ Quan điểm GD LTLTT trong chương trình GDMN.

+ Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm trong lập kế hoạch, XD và sử dụng môi trường.

Tuần 1

100 % các đ/c trong BGH và GV toàn trường.

 

Tổ chức Hội thi “Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm”

Tuần 4

Ban tổ chức, GV

 

Các lớp tổ chức hoạt động thực hành, trải nghiệm theo chủ đề

Trong tháng

GV các lớp

 

01/2020

Tổ chức thảo luận, trao đổi theo chuyên đề “Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm trong lập kế hoạch, XD và sử dụng môi trường”

 

 

Tuần 2

2 tổ CM

 

Các lớp tổ chức hoạt động thực hành, trải nghiệm theo chủ đề

Trong tháng

GV các lớp

 
    

02/2020

Tổ chức thảo luận, trao đổi theo chuyên đề “ Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm trong tổ chức HĐ chơi, học”

 

 

 

Tuần 2

 

 

2 tổ CM

 

Tổ chức hoạt động trải nghiệm “Bé với tết Nguyên đán”

Trong tháng

GV các lớp

 

03/2020

Các lớp tổ chức hoạt động thực hành, trải nghiệm theo chủ đề ngày 8/3.

 

 

Tuần 1

 

GV các lớp

 

Tổ chức thảo luận, trao đổi theo chuyên đề “ Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm trong phối hợp với cha mẹ”

Tuần 3

2 tổ CM

 

 

 

04/2020

Tổ chức hội nghị trao đổi rút kinh nghiệm, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện KH

Các lớp tổ chức hoạt động thực hành, trải nghiệm làm bánh trôi nước

 

Tuần 1

 

GV các lớp

 

 

 

 

05/2020

Thăm quan trường tiểu học Lão Hộ

Trong tháng

 

GV các lớp

 

- Tổng kết chuyên đề

- Báo cáo tổng kết chuyên đề gửi về PGD&ĐT

- Khen thưởng những tổ, cá nhân thực hiện tốt CĐ

Tuần 2

CBQL

 

- Tổ chức lễ ra trường cho các bé khối 5 tuổi và tết thiếu nhi 1/6

Tuần 4

CBQL và GV

 

Trên đây là kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” Năm học 2019-2020; Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện chuyên đề và kế hoạch thực hiện chuyên đề trong những năm tiếp theo của trường Mầm non Lão Hộ, Yêu cầu các tổ chuyên môn, các cán bộ, giáo viên nghiêm túc thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề xuất kịp thời về BGH để được giải đáp./.

 

Nơi nhận:

 - Phòng GD&ĐT(để BC);

- CBGV (để TH) 

- Lưu: VT

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Vũ Thị Huệ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết