Địa chỉ: Thôn Toàn Thắng , Xã Lão Hộ
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Yên
Hiệu Trưởng Trần Thị Yên
Ngày tháng năm sinh 16/08/1981
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Ban giám hiệu
Địa chỉ Quỳnh Sơn - Yên Dũng - Bắc Giang
Điện thoại 01668463599
Email yentt282@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Kinh nghiệm

- Quản lý

Thành tích

<p>&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;gt;- 7 năm chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2009-2011 giáo viên gio cấp tỉnh, 2005-2012 giáo viên giỏi cấp huyện&amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>