Địa chỉ: Thôn Toàn Thắng , Xã Lão Hộ
 • Khổng Minh Tuyển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0972606108
  • Email:
   khongminhtuyenmn@gmail.com
 • Lương Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0979221198
  • Email:
   sen.0979221198@gmail.com
 • Trần Thị Lễ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0982244291
 • Hoàng Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0981352024
  • Email:
   ngahoang1385@gmail.com
 • Trần Hương Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01692425140
  • Email:
   tranhuongtrang1@gmail.com
 • Trần Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0918221759
  • Email:
   tamlaoho.nt@gmail.com
 • Trần Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01692126924
  • Email:
   huonglaoho5t@gmail.com
 • Lương Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01658294915
  • Email:
   thuylaoho.4t@gmail.com
 • Trần Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01684313918
 • Hoàng Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   gIáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01697996856
  • Email:
   halaoho.5t@gmail.com
 • Hoàng Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01662075052
  • Email:
   hoalaoho.4t@gmailcom
 • Hoàng Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01232303680
  • Email:
   loanlaoho.3t@gmail.com