Địa chỉ: Thôn Dĩnh Sơn- Trung Sơn - Việt Yên- Bắc Giang