Địa chỉ: Thôn Dĩnh Sơn- Trung Sơn - Việt Yên- Bắc Giang
 • Trần Thị Mỹ Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên phụ lớp 4-5TA2
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Tiêu Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viện phụ lớp 4-5TA5
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Lê Thị Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên phụ lớp 5-6TA2
  • Học hàm, học vị:
   Đaị học SPMN
 • Nguyễn Thị Chất
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viện phụ lớp 4-5TA1
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Bùi Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viện phụ lớp 5-6TA4
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Nguyễn Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viện phụ lớp 5-6TA2
  • Học hàm, học vị:
   trung cấp
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viện phụ lớp 3-4TA3
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Tạ Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viện chủ nhiệm lớp 3-4TA1, Tổ trưởng tổ MG 3 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Nguyễn Thị Luyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viện chủ nhiệm lớp 4-5TA5
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Nguyễn Thị Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viện chủ nhiệm lớp 3-4TA2
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng