Địa chỉ: Thôn Dĩnh Sơn- Trung Sơn - Việt Yên- Bắc Giang
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Liễu
Giáo viên phụ lớp 5-6TA2 Lê Thị Liễu
Ngày tháng năm sinh 21/11/1985
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đaị học SPMN
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Giáo viên phụ lớp 5-6TA2