Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Văn Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0912226168
  • Email:
   nvthanh@bacgiang.edu.vn
 • Trần Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Điện thoại:
   0987131415