GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ:  Thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng,  tỉnh Bắc Giang

Email :  thptyendung1@bacgiang.edu.vn

Điện thoại Hiệu trưởng : 0912.226.168

                                                                       Ban giám hiệu Trường THPT Yên Dũng Số 1