BÀI TRUYỀN THÔNG THÁNG 10

                           Công tác chuẩn bị đánh giá ngoài của giáo viên

          Trong bối cảnh toàn cầu hoá hội nhập quốc tế, cách mạng khoa học - công nghệ đạt những bước tiến thần kỳ, khối lượng thông tin, tri thức nhân loại tăng theo hàm số mũ, hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đều nhận thức giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) trở thành nhân tố vừa là nền tảng, vừa là động lực góp phần quyết định tương lai của mỗi dân tộc. Với ý nghĩa đó, Đảng và Nhà nước ta khẳng định GD&ĐT là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, của mỗi gia đình, của các lực lượng xã hội.

Thông tư số 42/2012/TTBGDĐT ngày 23-11-2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kì KĐCLGD cơ sở giáo dục Màm Non được kiểm định và đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của trường với 5 tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chuẩn có nhiều tiêu chí cụ thể. Các tiêu chuẩn này chính là những định hướng cho việc xây dựng và phát triển nhà trường trong giai đoạn hiện nay:

 - Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lí nhà trường;

- Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh;

 - Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học;

 - Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội ;

- Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục. [1] Các tiêu chuẩn trên là quy định tối thiểu mà các trường cần phải đạt được nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, từ đó mỗi trường sẽ từng bước xác định chuẩn cho từng hoạt động giáo dục nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra. KĐCLGD tạo ra cơ chế đảm bảo chất lượng vừa linh hoạt vừa chặt chẽ bao gồm tự đánh giá và đánh giá ngoài. Đây là hai hoạt động có mối quan hệ biện chứng với nhau, luôn có thông tin phản hồi giữa đảm bảo chất lượng nội bộ và đảm bảo chất lượng bên ngoài, giúp cho các trường MN kịp thời cải tiến những điểm yếu và phát huy những điểm mạnh. Kết quả KĐCLGD các trường MN đạt hay không đạt so với các tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ góp phần định hướng cho các hoạt động phát triển.

Căn cứ vào công văn số 876/SGDĐT-KTKĐCLGD Ngày 11/9/2018 của Tỉnh ủy Bắc Giang.

Căn cứ vào công văn số 38/KH-GDĐT Tân Yên Ngày 28/9/2018 của Huyện  ủy về việc kiểm định chất lượng giáo dục MN.

Nhà trường cũng tiến hành triển khai chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài vào tháng 11/ 2019 tới

Nhà trường cũng tổ chúc họp và phân công nhiệm vụ cho tập thế cán bộ giáo viên phù hợp.

 Sau khi được phân công nhiệm vụ mỗi giáo viên luôn tích cụa hăng say với công việc: từ khâu tìm minh chứng, khôi phục minh chứng...

                      

                  Giáo viên tìm và sắp xếp minh trứng 

Để hoàn thành nhiệm vụ và mục đích đề ra mỗi giáo viên không ngừng nỗ lực, làm việc.....

Mỗi người một việc khác nhau, tuy vất vả nhưng ai đấy đều hăng say đề hoàn thành nhiệm vụ được giao.

            

 

 

 

Giáo viên hăng say với công việc khôi phục minh chứng.

Mong rằng nỗ lực tâm huyết nhiệt tình của mỗi giáo viên trong nhà trường sẽ góp phần tạo nên thành công.

 

                                                                                   Ngọc Vân, ngày 24 tháng 10 năm 2019

                                                                                           Người viết

 

 

                                                                                           Vũ Thị Hiền