Địa chỉ: Làng thị- Ngọc Vân
 • Nguyễn Việt Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   quê quán: Đồng Trống