Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Hương Sơn

Lạng Giang, Bắc Giang
3880599
c1huongson1lg.bacgiang@moet.edu.vn