Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3580228
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Tân Hưng

Lạng Giang, Bắc Giang
3580228
c0tanhunglg.bacgiang@moet.edu.vn