Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Ba Mỹ

Mỹ Chánh, Ba Tri, Bến Tre
02753858472
bentre-thcsbamy@edu.viettel.vn